20090116

സ്ടുപിദ് ഓര്‍ പ്സ്യ്ച്ചോ?

ഐ'വെ എ ഫ്രണ്ട്, വ്ഹോ ലോവേസ് ഹിസ്‌ ഗിര്ല്‍ ദാമന്‍ സ്ട്രോങ്ങ്‌.
ഓര്‍ ജസ്റ്റ് മാകെ എ ഉസ് ഓഫ് ഹേര്‍ ആസ് എ ബാക്കുപ്പേര്‍?
ഐ ടുന്‍ നോ.
ലെറ്റ്'സ സെ ഹി'സ സീരിയസ്.
ഇറ്റ് ഇസ് എ ബോണസ് ഫോര്‍ ഹേര്‍.
ബട്ട്, ശേ'സ ഓടി ടിരെദ് ഓഫ് ഹിമ.
പിടി ഹേര്‍.
പിടി ഹിമ.
ആസ് എ ഫ്രണ്ട്, ഐ കാന്‍'ടി ജസ്റ്റ് സിറ്റ് ആന്‍ഡ് സീ.
ഐ'വെ ടോ ഡോ സോമെതിന്ഗ്.
മയ്പേ ഇറ്റ്'സ നോട് ഹെല്‍പിംഗ്.
ബട്ട്, എ സപ്പോര്‍ട്ട് ഇസ് ഓക്കേ എനൌഗ്ത്.
ഐറെ?
സൊ, ലെറ്റ്'സ ഹെല്പ് ആന്‍ഡ് ഡോ സോമെതിന്ഗ്.

[ലൈവ് എ ഹാപ്പി ലൈവ് ദാറ്റ്'സ നെവെര്‍ എന്ട്സ്]

20090114

BROKEN

வென் பெஒப்லே டோஎச்ன்'த கேர் அபௌட் ஒதேர்ஸ் பீலிங்க்ஸ்,
தேரே'ச அல்வய்ஸ் பே எ ப்ரோகேன் ஹார்ட்.
அண்ட் வென் பெஒப்லே எக்ஸ்பிரஸ் தெயர் உன்சடிச்பிஎது டோவர்ட்ஸ் ஒதேர்ஸ்,
தேரே'ல் அல்வய்ஸ் சொமேஒனே பெஇங் ஹுர்ட் ப்திசிகால்லி.
சோ, பெசன்ட் இஸ் த பெஸ்ட் திங் டு கெட் ஒப் த சௌல்.